Samouczki

Edit This Page

Jak użyć Minikube do stworzenia klastra

Cele

  • Nauczyć się, czym jest klaster Kubernetes.
  • Nauczyć się, czym jest Minikube.
  • Uruchomić klaster Kubernetes przy pomocy terminala online.

Klaster Kubernetes

Zadaniem Kubernetes jest koordynacja wysoko dostępnego klastra komputerów działającego jako jedna całość. Obiekty abstrakcyjne Kubernetes pozwalają instalować (uruchamiać) aplikacje w kontenerach bez przypisywania ich do konkretnej maszyny. Aby móc korzystać z tego nowego modelu instalacji, aplikacje muszą być przygotowane w taki sposób, aby były niezależne od konkretnego serwera: muszą być skonteneryzowane. Aplikacje w kontenerach są bardziej elastyczne przy instalacji, niż to miało miejsce w poprzednich modelach, kiedy aplikacje były instalowane bezpośrednio na konkretne maszyny jako pakiety ściśle powiązane z konkretną maszyną. Kubernetes automatyzuje dystrybucję i zlecanie uruchamiania aplikacji na klastrze w bardziej efektywny sposób. Kubernetes jest platformą otwartego oprogramowania, gotowym do pracy w środowiskach produkcyjnych.

Klaster Kubernetes składa się z dwóch rodzajów zasobów:

  • Master koordynuje działanie klastra
  • Na węzłach (nodes) uruchamiane są aplikacje

Podsumowanie:

  • Klaster Kubernetes
  • Minikube

Kubernetes to platforma oprogramowania typu open source, gotowa do pracy w środowiskach produkcyjnych, która zarządza rozmieszczeniem i uruchomieniem kontenerów zawierających aplikacje na klastrach komputerowych.


Schemat klastra


Master odpowiada za zarządzanie klastrem. Master koordynuje wszystkie działania klastra, takie jak zlecanie uruchomienia aplikacji, utrzymywanie pożądanego stanu aplikacji, skalowanie aplikacji i instalowanie nowych wersji.

Węzeł to maszyna wirtualna (VM) lub fizyczny serwer, który jest maszyną roboczą w klastrze Kubernetes. Na każdym węźle działa Kubelet, agent zarządzający tym węzłem i komunikujący się z masterem Kubernetes. Węzeł zawiera także narzędzia do obsługi kontenerów, takie jak Docker lub rkt. Klaster Kubernetes w środowisku produkcyjnym powinien składać się minimum z trzech węzłów.

Węzły typu master zarządzają klastrem i węzłami wykorzystywanymi do uruchamiania aplikacji.

Kiedy instalujesz aplikację na Kubernetes, polecasz masterowi uruchomienie kontenera z aplikacją. Master zleca uruchomienie kontenera na węzłach klastra. Węzły komunikują się z masterem przy użyciu Kubernetes API, wystawianego przez mastera. Użytkownicy końcowi mogą korzystać bezpośrednio z Kubernetes API do komunikacji z klastrem.

Klaster Kubernetes może być zainstalowany zarówno na fizycznych, jak i na maszynach wirtualnych. Aby wypróbować Kubernetes, można też wykorzystać Minikube. Minikube to "lekka" implementacja Kubernetes, która tworzy VM na maszynie lokalnej i instaluje prosty klaster składający się tylko z jednego węzła. Minikube jest dostępne na systemy Linux, macOS i Windows. Narzędzie linii poleceń Minikube obsługuje podstawowe operacje na klastrze, takie jak start, stop, informacje o stanie i usunięcie klastra. Na potrzeby tego samouczka wykorzystamy jednak terminal online z zainstalowanym już wcześniej Minikube.

Teraz, kiedy już wiesz, co to jest Kubernetes, przejdźmy do samouczka online i stwórzmy nasz pierwszy klaster!


Twoja opinia