Pojęcia

Edit This Page

API Kubernetes

Ogólne reguły dotyczące API opisane są w dokumentacji API conventions.

Punkty dostępowe (endpoints) API, typy zasobów oraz przykłady są dostępne w API Reference.

Zdalny dostęp do API omówiono w dokumentacji Controlling API Access.

API Kubernetes to także podstawa deklaratywnego schematu konfiguracji dla systemu. Obiekty API mogą być tworzone, zmieniane, kasowane i odpytywane sa pomocą narzędzia linii poleceń kubectl.

Kubernetes przechowuje także swój serializowany stan (obecnie w etcd) w postaci obiektów API.

Kubernetes jako taki składa się z wielu elementów składowych, które komunikują się ze sobą poprzez swoje API.

Zmiany w API

Z naszego doświadczenia wynika, że każdy system, który odniósł sukces, musi się nieustająco rozwijać w miarę zmieniających się potrzeb. Dlatego oczekujemy, że API też będzie się zmieniało i rozrastało. W dłuższym horyzoncie nie planujemy jednak żadnych zmian, które mogą być niezgodne z istniejącymi klientami. W ogólności, nowe zasoby i pola definiujące zasoby API są dodawane stosunkowo często. Usuwanie zasobów lub pól jest regulowane przez API deprecation policy.

Definicja zmiany zgodnej (kompatybilnej) oraz metody wprowadzania zmian w API opisano w szczegółach w API change document.

Definicje OpenAPI i Swagger

Pełne szczegóły API są udokumentowane zgodnie z OpenAPI.

Począwszy od Kubernetes w wersji 1.10, serwer Kubernetes API dostarcza specyfikację OpenAPI poprzez punkt końcowy /openapi/v2. Wymagany format określa się w nagłówkach HTTP:

NagłówekDopuszczalne wartości
Acceptapplication/json, application/com.github.proto-openapi.spec.v2@v1.0+protobuf (domyślnie content-type to application/json dla */* lub pominięcie tego nagłówka)
Accept-Encodinggzip (pominięcie nagłówka jest dozwolone)

W wersjach wcześniejszych niż 1.14, punkty końcowe określone przez ich format (/swagger.json, /swagger-2.0.0.json, /swagger-2.0.0.pb-v1, /swagger-2.0.0.pb-v1.gz) udostępniały specyfikację OpenAPI zgodnie z tymi formatami. Te punkty końcowe były stopniowo wycofywane i ostatecznie usunięte w wersji 1.14 Kubernetes.

Przykłady pobierania specyfikacji OpenAPI:

Przed 1.10Kubernetes 1.10 i nowszy
GET /swagger.jsonGET /openapi/v2 Accept: application/json
GET /swagger-2.0.0.pb-v1GET /openapi/v2 Accept: application/com.github.proto-openapi.spec.v2@v1.0+protobuf
GET /swagger-2.0.0.pb-v1.gzGET /openapi/v2 Accept: application/com.github.proto-openapi.spec.v2@v1.0+protobuf Accept-Encoding: gzip

W Kubernetes zaimplementowany jest alternatywny format serializacji na potrzeby API oparty o Protobuf, który jest przede wszystkim przeznaczony na potrzeby wewnętrznej komunikacji w klastrze i opisany w design proposal. Pliki IDL dla każdego ze schematów można znaleźć w pakietach Go, które definiują obiekty API.

Przed wersją 1.14, apiserver Kubernetes udostępniał też specyfikację API Swagger v1.2 poprzez /swaggerapi. Ten punkt końcowy został skierowany do wycofania i ostatecznie usunięty w wersji Kubernetes 1.14.

Obsługa wersji API

Aby ułatwić usuwanie poszczególnych pól lub restrukturyzację reprezentacji zasobów, Kubernetes obsługuje równocześnie wiele wersji API, każde poprzez osobną ścieżkę API, na przykład: /api/v1 lub /apis/extensions/v1beta1.

Zdecydowaliśmy się na rozdział wersji na poziomie całego API, a nie na poziomie poszczególnych zasobów lub pól, aby być pewnym, że API odzwierciedla w sposób przejrzysty i spójny zasoby systemowe i ich zachowania i pozwala na kontrolowany dostęp do tych API, które są w fazie wycofywania lub fazie eksperymentalnej. Schematy serializacji JSON i Protobuf stosują się do tych samych reguł wprowadzania zmian schematów — cały opis poniżej odnosi się do obydwu z nich.

Należy mieć na uwadze, że wersje API i wersje oprogramowania są powiązane ze sobą w sposób niebezpośredni. API and release versioning proposal opisuje związki pomiędzy zarządzaniem wersjami API i oprogramowania.

Różne wersje API oznaczają inną stabilność i poziom wsparcia. Kryteria dla każdego z tych poziomów opisano szczegółowo w API Changes documentation. Podsumowanie zamieszczono poniżej poniżej:

 • Poziom Alfa:
  • Nazwa wersji zawiera słowo alpha (np. v1alpha1).
  • Może zawierać błędy. Włączenie tej funkcjonalności może wyeksponować różne błędy. Domyślnie jest wyłączona.
  • Wsparcie dla tej funkcjonalności może być zakończone w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
  • W kolejnych wersjach API może zostać zmienione w sposób niezgodny z wersjami wcześniejszymi.
  • Rekomendowana do użycia tylko na często przebudowywanych klastrach testowych ze względu na duże ryzyko wystąpienia błędów i brak gwarancji wsparcia w dalszym horyzoncie.
 • Poziom Beta:
  • Nazwa wersji zawiera słowo beta (np. v2beta3).
  • Oprogramowanie jest dobrze przetestowane. Włączenie tej funkcjonalności uznaje się za bezpieczne. Funkcjonalność domyślnie włączona.
  • Wsparcie dla funkcjonalności będzie utrzymywane, choć może zmieniać się w niektórych szczegółach.
  • Schemat lub semantyka obiektu może się zmienić w sposób niezgodny z poprzednimi wersjami w następnych wydaniach beta lub stabilnych. Jeśli taka zmiana będzie miała miejsce, dostarczymy instrukcję migracji do kolejnej wersji. Możemy wymagać skasowania, zmiany i odtworzenia obiektów API. Proces zmiany może wymagać dodatkowych wstępnych analiz. W czasie wprowadzania zmian mogą wystąpić przerwy w dostępności aplikacji, które z tej funkcjonalności korzystają.
  • Rekomendowane tylko dla zastosowań niekrytycznych dla biznesu ze względu na potencjalnie niezgodne zmiany w kolejnych wersjach oprogramowania. Jeśli masz wiele klastrów, które mogą być aktualizowane niezależnie, można to ograniczenie pominąć.
  • Testuj nasze funkcjonalności w fazie beta i zgłaszaj swoje uwagi! Po wyjściu z fazy beta, możemy nie mieć już możliwości — ze względów praktycznych — wprowadzać w nich żadnych zmian.
 • Poziom Stabilny:
  • Nazwa wersji jest w postaci vX, gdzie X jest liczbą naturalną.
  • Stabilne funkcjonalności będą dostępne w wielu kolejnych wersjach oprogramowania.

Grupy API

Aby ułatwić rozbudowę API Kubernetes, wprowadziliśmy grupy API. Grupa API jest określona przez ścieżkę API i pole apiVersion serializowanego obiektu.

Obecne w użyciu jest kilka grup API:

 1. Grupa podstawowa (core), nazywana także legacy group, jest dostępna przez ścieżkę REST /api/v1 i używa apiVersion: v1.

 2. Nazwane grupy udostępnione są przez ścieżkę REST /apis/$GROUP_NAME/$VERSION i używają apiVersion: $GROUP_NAME/$VERSION (np. apiVersion: batch/v1). Pełna lista wpieranych grup API jest dostępna w Kubernetes API reference.

API może być rozbudowane na dwa sposoby przy użyciu custom resources:

 1. CustomResourceDefinition jest przewidziana dla użytkowników z minimalnymi wymaganiami CRUD.
 2. Użytkownicy, którzy potrzebują pełnej semantyki API Kubernetes, mogą zaimplementować własny apiserver i użyć agregatora, aby zintegrować je w sposób niezauważalny dla klientów.

Włączanie i wyłączanie grup API

Określone zasoby i grupy API są włączone domyślnie. Włączanie i wyłączanie odbywa się poprzez ustawienie --runtime-config w apiserwerze. --runtime-config przyjmuje wartości oddzielane przecinkami. Przykładowo, aby wyłączyć batch/v1, należy ustawić --runtime-config=batch/v1=false, aby włączyć batch/v2alpha1, należy ustawić --runtime-config=batch/v2alpha1. Ta opcja przyjmuje rozdzielony przecinkami zbiór par klucz=wartość, który opisuje konfigurację wykonawczą apiserwera.

Informacja: Włączenie lub wyłączenie grup lub zasobów wymaga restartu apiserver i controller-manager, aby zmiany w --runtime-config zostały wprowadzone.

Jak włączać dostęp do grup zasobów extensions/v1beta1

DaemonSets, Deployments, HorizontalPodAutoscalers, Ingresses, Jobs i ReplicaSets znajdują się w grupie API extensions/v1beta1 i są domyślnie włączone. Przykładowo: aby włączyć deployments i daemonsets, ustaw --runtime-config=extensions/v1beta1/deployments=true,extensions/v1beta1/daemonsets=true.

Informacja: Włączanie i wyłączanie pojedynczych zasobów możliwe jest jedynie w ramach grupy API extensions/v1beta1 z przyczyn historycznych

Twoja opinia